Umiem pływać

I. ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program będzie kierowany do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach.  Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że dzieci chętnie uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.   

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka,  przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Równie istotna jest kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skutecznym działaniem  zapobiegawczym  jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów, na co autorzy programu zwracają szczególną uwagę, podczas jego realizacji.

II. PODSTAWA PRAWNA

- art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286);

- rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290), zwane dalej „rozporządzeniem”, które określa warunki i tryb przyznawania dofinansowania na prowadzenie i organizowanie zajęć sportowych dla uczniów.

III. WNIOSKODAWCY

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), zgodnie z przepisami rozporządzenia, przeznacza się  na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych:

 • przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez
 • jednostki samorządu terytorialnego.

IV. OPIS PROGRAMU

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III z całego kraju, będzie realizowany od 18 stycznia do 10 grudnia 2016 roku.

Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu. Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji „nauki pływania”, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.

Zgodnie z przepisami § 5 rozporządzenia udzielenie przez Ministra Sportu i Turystyki dofinansowania na realizację zajęć w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, następuje w drodze otwartego konkursu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o pożytku”, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia i może być przyznane do wysokości:

 • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
 • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ubiegając się o dofinansowanie realizacji zajęć należy uwzględnić w kalkulacji kosztów dwa zaproponowane przez Ministra Sportu i Turystyki warianty dofinansowania ze środków FZSdU:

 1. Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład Ministra Sportu i Turystyki w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godz. zajęć dla każdego uczestnika w całym cyklu zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 100 zł.
 2. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć,  całkowity zakładany wkład Ministra Sportu i Turystyki w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godz. zajęć dla każdego uczestnika w całym cyklu zajęć, nie powinien przekroczyć kwoty 170 zł.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian lub modyfikacji proponowanego powyżej schematu organizacji i dofinansowania programu ze środków FZSdU.

Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wyłonionymi, w ramach powyżej opisanej procedury konkursowej, zleceniobiorcami.

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Podstawowe finansowanie programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, będzie zapewnione ze środków FZSdU, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Na dofinansowanie realizacji programu w 2016 roku, zaplanowano w budżecie Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotę w wysokości 12 996 tys. zł. Środki finansowe będą rozdzielone na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby uczniów klas I - III szkół podstawowych w danym województwie, z uwzględnieniem liczby uczniów zgłoszonych do udziału w projekcie. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU. Algorytm podziału środków został ustalony na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku województw, w których zainteresowanie realizacją programu będzie mniejsze od zakładanego, niewykorzystane środki finansowe mogą zostać skierowane do beneficjentów w innych województwach.

Dane GUS z 2014 r. dotyczące populacji uczniów klas I - III sp oraz proporcjonalnie wyliczone dla poszczególnych województw,  proponowane kwoty dofinansowania ze środków FZSdU przeznaczonych na realizację programu w 2016 roku.

województwo; liczba uczniów klas I - III sp w woj. wg danych GUS; % liczba uczniów w woj. (*); proponowana wysokość środków FZSdU na poszczególne woj. (w zł)

DOLNOŚLĄSKIE; 78 224; 7,04%; 914 918

KUJAWSKO - POMORSKIE; 61 358; 5,53%; 718 679

LUBELSKIE; 62 285; 5,61%; 729 076

LUBUSKIE; 30 320; 2,73%; 354 791

ŁÓDZKIE; 67 846; 6,11%; 794 056

MAŁOPOLSKIE; 100 724; 9,07%; 1 178 737

MAZOWIECKIE; 159 799; 14,39%; 1 870 124

OPOLSKIE; 25 618; 2,31%; 300 208

PODKARPACKIE; 63 791; 5,74%; 745 970

PODLASKIE; 33 554; 3,02%; 392 479

POMORSKIE; 71 998; 6,48%; 842 141

ŚLĄSKIE; 122 570; 11,04%; 1 434 758

ŚWIĘTOKRZYSKIE;  33 735; 3,04%; 395 078

WARMIŃSKO - MAZURSKIE; 43 621; 3,93%; 510 743

WIELKOPOLSKIE; 106 429; 9,58%; 1 245 017

ZACHODNIOPOMORSKIE; 48 683; 4,38%; 569 225

Razem: 1 110 555; 100%; 12 996 000

(*) Wartości procentowe liczby uczniów w poszczególnych województwach wyliczono z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku

W przypadku realizacji zajęć przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, zakłada się możliwość współfinansowania programu ze środków będących w dyspozycji samorządów szczebla wojewódzkiego i lokalnego, a także ze środków własnych i pozyskanych z innych źródeł przez podmioty wnioskujące o dotację na prowadzenie i organizację zajęć.

Ważną rolę w realizacji programu mogą spełnić samorządy lokalne, organy prowadzące dla szkół podstawowych, ale również właściciele większości pływalni. Mogą one wnieść wkład  organizacyjny, finansowy lub rzeczowy, np. w postaci bezpłatnego udostępnienia obiektu lub pokrycia kosztów transportu uczestników zajęć, co powinno zapewnić całkowite sfinansowanie programu. Należy wyraźnie podkreślić, że nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestniczących w zajęciach uczniów.

VI. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU

Przyznane na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków, na realizację zajęć sportowych w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” środki FZSdU, mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • pokrycie kosztów transportu/dojazdu uczestników zajęć,
 • wynajem pływalni lub zakup biletów wstępu na pływalnię,
 • pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
 • ubezpieczenie uczestników zajęć,
 • inne koszty bezpośrednie (do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki).

Dopuszczalne jest ujęcie w kalkulacji kosztów nieodpłatnego udostępnienia obiektu sportowego (pływalnia) lub transportu/dojazdu uczestników zajęć, jako udział środków własnych lub pokrywanych z innych źródeł, pod warunkiem sporządzenia stosownej umowy użyczenia/udostępnienia dla celów zadania objętego konkursem, z określeniem stawki opłat, na podstawie aktualnie obowiązujących cen ww. usług.

W ramach przyznanej dotacji, ze środków FZSdU można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich, z przeznaczeniem na:

 • koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
 • zakup niezbędnych materiałów biurowych,
 • koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
 • opłaty za nośniki energii,
 • koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
 • wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

VII. TRYB I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

Zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 rozporządzenia, wnioski na dofinansowanie prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w 2016 roku w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, można będzie składać w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zajęć, po ukazaniu się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w BIP ogłoszenia konkursowego, w którym określone zostaną szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie.

VIII. PRIORYTETY i KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE WNIOSKÓW

W ramach procedury udzielania przez Ministra Sportu i Turystyki dofinansowania na realizację zajęć w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:

 • zaplanowano prowadzenie działań związanych z realizacją programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na obszarze województwa oraz wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny, kadrowy i rzeczowy, gwarantujący prawidłową realizację zadania;
 • wykazany będzie udział środków samorządowych szczebla wojewódzkiego;
 • wykazany będzie udział środków samorządowych szczebla lokalnego;
 • uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni;
 • w trakcie naboru zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;                       
 • przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
 • uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
 • zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;
 • wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju i o podobnym zasięgu.

Wnioski na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów merytorycznych:

 • zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz niniejszego programu;
 • cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, promocji sportu, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość prawidłowej realizacji zadania (dotyczy klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych);
 • powszechność i systematyczność zajęć oraz zasięg terytorialny i zakres programu, w tym: liczba uczestników, okres realizacji, liczba planowanych zajęć;
 • udział dzieci z obszarów o niskim statusie społecznym w celu wyrównywania szans, a także objęcie programem uczniów, w szczególności z miejscowości, w których nie ma krytej pływalni;
 • doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych  o podobnym charakterze;
 • ukierunkowanie działań na osiągnięcie zakładanych efektów edukacyjnych i wychowawczych, z uwzględnieniem promocji zdrowia,  integracji społecznej, wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nie akceptowanym społecznie;
 • oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania;
 • udział w realizacji zadania wolontariuszy;
 • rzetelność i terminowość rozliczeń z realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile dotyczy);
 • wysokość wkładu środków pochodzących z innych źródeł, w tym udział środków jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:

 • szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
 • organizację obozów sportowych realizowanych poza miejscem zamieszkania uczniów;
 • realizację powszechnej nauki pływania w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
 • dofinansowanie zajęć ze środków przekazanych przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych programów;
 • pobieranie opłat od uczestników.

IX. PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez Komisję oceniającą, powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy określonego w pkt. VII terminu składania wniosków. Propozycje dofinansowania przygotowane będą z uwzględnieniem, przyjętego dla potrzeb realizacji programu, algorytmu podziału środków dla poszczególnych województw.  

Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokona Minister Sportu i Turystyki, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji oceniającej powołanej do opiniowania wniosków konkursowych. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl; zakładka Sport Powszechny / Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania wyboru tylko jednego realizatora zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na terenie województwa.

W przypadku, gdy w ramach ogłoszonego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację programu w 2016 roku, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia, Minister Sportu i Turystyki może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

X. UMOWA O DOFINANSOWANIE, REALIZACJA, KONTROLA NAD REALIZACJĄ I ROZLICZENIE ZADANIA

Pozytywnie oceniony wniosek, zaakceptowany przez Komisję oceniającą, zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki, będzie podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie zadania w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Sposób przekazywania dotacji wskazany będzie w umowie. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadania w trakcie jego realizacji będą dopuszczalne pod warunkiem, że Zleceniobiorca uprzednio zawiadomi pisemnie Ministra Sportu i Turystyki o okolicznościach uzasadniających proponowane zmiany, a Minister Sportu i Turystyki wyrazi na to zgodę. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do poddania się kontroli w trakcie realizacji zadania, a także po zakończeniu realizacji oraz do złożenia rozliczenia zgodnie z terminem podanym w umowie. Zleceniobiorca zobowiązany będzie również, do wykorzystania środków przyznanych
na realizację zadania, w terminie określonym w umowie.              

Nadzór nad realizowanym programem ze strony Ministra Sportu i Turystyki będzie sprawował Departament Sportu dla Wszystkich, który dokona również oceny realizacji programu oraz końcowego rozliczenia. 

XI. UWAGI KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego programu należy do  Ministra Sportu i Turystyki.


Uczniowie kl. I i II wznowili znów zajęcia na basenie w ramach projektu "Umiem pływać" .

 

Uczniowie kl. I - II zakończyli tegoroczne zajęcia z nauki pływania. Uczniowie w zależności od zdobytych umiejętności pływali na czas na dystansie 25 lub 50 metrów.  Gratulujemy wszystkim uczniom zdobytych umiejętności.

 

Opublikował: Joanna Moszner
Data publikacji: 30-05-2021 19:46
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry